top of page

מה יבטיח את עתיד ישראל לדורות?

לפני כ3 שנים עלתה באמיר אביבי, תא"ל במילואים, מחשבה שלא הניחה לו. מסלולם של ארבעה איומים שהלכו ונבנו במשך זמן, התכנסו בתודעתו לכדי סכנה אחת העתידה לאיים על קיומו של הבית הלאומי היהודי, על מדינת ישראל.

ספר זה יוצא לאור כחלק מהמאמץ לקדם את פני האתגרים הביטחוניים – לאומיים הניצבים מול מדינת ישראל. הסיכונים, מקורותיהם וביטוייהם העתידיים נפרשים על ידי המחבר בהערכת המצב האקטואלית ללא כחל ושרק.

הקורא שיסיים ספר זה, ימצא עצמו קרוב לודאי במצב תודעתי שונה לחלוטין מזה בו היה נתון בטרם החל בקריאה. הוא ידע את המצב לאשורו, מה עליו לדרוש ממנהיגיו כדי לקדם את פני הרעה ובעיקר כיצד להוות חלק מהמאמץ הכללי שיקיים את בטחונה של מדינת ישראל לדורות.

bottom of page